Skip to main content
Tetratrichobothrius flavicaudis Euscorpius stahlavskyi Euscorpius popovi Euscorpius mylonasi Euscorpius balearicus Euscorpius kritscheri TAXON UNKNOWN TO NCBI Euscorpius tauricus Euscorpius curcici Euscorpius avcii Euscorpius amorgensis Euscorpius biokovensis Euscorpius carpathicus scaber Euscorpius carpathicus ossae Euscorpius kinzelbachi Euscorpius naupliensis Euscorpius italicus Euscorpius erymanthius Euscorpius corcyraeus Euscorpius hadzii Euscorpius hadzii Euscorpius sicanus TAXON UNKNOWN TO NCBI Euscorpius celanus Euscorpius feti Euscorpius concinnus TAXON UNKNOWN TO NCBI TAXON UNKNOWN TO NCBI Euscorpius borovaglavaensis Euscorpius aquilejensis Alpiscorpius lambda Alpiscorpius kappa Alpiscorpius germanus TAXON UNKNOWN TO NCBI TAXON UNKNOWN TO NCBI Alpiscorpius sigma Alpiscorpius omikron Alpiscorpius ypsilon Alpiscorpius omega TAXON UNKNOWN TO NCBI
0 4.39 9 13 18 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: