Skip to main content
Smerinthus Paonias Pachysphinx Parum Lophostethus Marumba Daphnusa Likoma Falcatula Neoclanis Afroclanis Clanis Platysphinx Rufoclanis Amplypterus Adhemarius Protambulyx Ambulyx Ceratomia Sphinx Lintneria Manduca sexta Manduca florestan Notonagemia Psilogramma Pantophaea Macropoliana Megacorma Acherontia Agrius Cocytius Amphimoea Cerberonoton Dolbina Nyceryx Perigonia Pachylia darceta Eumorpha Pachylia ficus Madoryx Hemeroplanes Isognathus Callionima Amphion Erinnyis Enyo Cautethia Hemaris Cechenena Cechetra Theretra Hyles Xylophanes Hippotion Elibia Darapsa Enpinanga Ampelophaga Macroglossum Daphnis Eupanacra Acosmeryx Pseudautomeris Leucanella Automeris Molippa Gamelia Dirphia Periga Lonomia Pseudodirphia Hylesia Hemileuca Ptiloscola Rachesa Syssphinx Citioica Othorene Schausiella Eacles Citheronia Paradaemonia Titaea Rhescyntis Arsenura Actias Argema Copaxa Saturnia Pselaphelia Holocerina Gonimbrasia Cirina Gynanisa Pseudobunaea Heniocha Attacus Rothschildia Oxytenis Therinia Colla Epia Quentalia Anticla Bombyx Mustilizans Eupterote Phiala Ganisa Brahmaea Apatelodes pithala Apatelodes satellitia Zanola Dendrolimus Trichopisthia Eucraera Tolype Artace Euglyphis Nesara Melinodes Patalene Phyle Pantherodes Simena Sericoptera Lomographa Oxydia Pero Ectropis Biston Epimecis Bracca Macaria Dyschoroneura Neuromelia Leucula Nephodia Stegotheca Leuciris Nemoria Phrudocentra Chlorosea Chavarriella Oospila Thalassodes Dyspteris Hagnagora Operophtera Eubaphe Idaea Calledapteryx Epiplema Lyssa Mania Homidiana Epicopeia Selenarctia Rhipha Ordishia Machaeraptenus Cratoplastis Ormetica Idalus Scaptius Ischnognatha Evius Hyalurga Hyperthaema Dialeucias Dysschema Robinsonia Araeomolis Psychophasma Halysidota Opharus Phragmatobia Arctia Ernassa Popoudina Alpenus Heliura Hyponerita Agylla Bertholdia Melese Eucereon Agyrta Auriculoceryx Amata Oraesia Gonodonta Phyllodes Eudocima Sphingomorpha Euclystis Cymosafia Coenipeta Zale Metria Pericyma Mocis Peteroma Letis Cyclopis Hemeroblemma Orodesma Cyligramma Plecopterodes Ophiusa Bastilla Baniana Anoba Plecoptera Hypena Carpostalagma Asota Hypocala Goniapteryx Caviria Thagona Lymantria dispar Lymantria alexandrae Olapa Dura Arctornis Nygmia Euproctis Calliteara Metallata Anticarsia Eulepidotis Striacosta Agrotis Sesamia Mythimna Spodoptera frugiperda Spodoptera exigua Heliothis Helicoverpa Leucania Hampsonodes Amphipyra Oxythres Pararcte Acontia Sosxetra Agoma Manoba Meganola Iscadia Anigraea Eutelia Nagara Rifargia Hardingia Notoplusia Goodgeria Disphragis Pheosia Rosema Hemiceras Antheua Cerasana Marthula Hapigia Naprepa Eustema Crinodes Anaphe Pseudothyatira Thyatira Cyclidia Tridrepana Macrauzata Doa Axia Lacosoma Adalgisa Thaelia Menevia Psychocampa Cicinnus Isoscella Siga Azygophleps Herpetogramma Sparagmia Anarmodia Spilomela Cnaphalocrocis Pantographa Azochis Polygrammodes Diaphania Cirrhochrista Phostria Botyodes Stemorrhages Myelobia Chilo Catoptria falsella Catoptria oregonica Galleria Ramphidium Mittonia Plodia Amyelois Hyblaea Striglina Pseudothyris Canaea Zeuzerodes Pterodecta Pterophorus Emmelina Lantanophaga Tuta Dichomeris Hyposmocoma Autosticha Psilocorsis Antaeotricha Melitaea Junonia Polygonia Heliconius Pararge Bicyclus Maniola Danaus Polyommatus Hemiargus Calycopis Cigaritis Semomesia Mycastor Hebomoia Anthocharis Ascia Phoebis Colias Thymelicus Lerema Hylephila Megathymus Urbanus Macrosoma Papilio glaucus Papilio machaon Parides Luehdorfia Scotinochroa Latoia Acharia Birthama Demonarosa Afraltha Perola Acraga Megalopyge Norape Trosia Zygaena Lactura Aidos Podosesia Bembecia Vitacea Telchin Synemon Archaeoses Morpheis Givira Prionoxystus Culama Spinulata Cossula Grapholita Cydia Phaecasiophora Imma Urodus Hemerophila Philodoria Cameraria Phyllocnistis Acrocercops Caloptilia Leucoptera Bucculatrix Yponomeuta Plutella Amphithera Tineola Harmaclona Dryadaula Thyridopteryx Eudarcia Palaephatus nielseni Palaephatus luteolus Ptyssoptera Metaphatus Tischeria Coptotriche Tegeticula Nemophora Andesiana Stigmella Enteucha Pseudopostega Triodia Phymatopus Pseudophassus Dalaca Lophocorona Neopseustis Acanthopteroctetes Dyseriocrania Heterobathmia Agathiphaga Micropterix Psychomyia Plectrocnemia Stenopsychodes Philopotamus Arctopsyche Ptilostomis Nectopsyche Helicopsyche Palaeagapetus
0 70 140 210 280 294 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: