Skip to main content
Mastomys kollmannspergeri Mastomys shortridgei Mastomys coucha Mastomys natalensis Mastomys huberti Mastomys erythroleucus Mastomys awashensis Mastomys angolensis
0 0.85 1.70 2.56 3.41 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: