Skip to main content
Macrosoma heliconiaria Macrosoma bahiata Macrosoma tipulata Cyclosemia anastomosis Cornuphallus Viola minor Pachyneuria lineatopunctata Sophista latifasciata Iliana Carcharodus alceae Spialia sertorius Pholisora catullus Staphylus ceos Ouleus narycus Noctuana haematospila Xenophanes tryxus Antigonus erosus Celotes nessus Pyrgus communis Heliopetes alana Zopyrion sandace Carrhenes Systasea zampa Achlyodes thraso Achlyodes busirus Aethilla lavochrea Pythonides jovianus Zera nolckeni Quadrus cerialis Charidia lucaria Eburuncus unifasciata Milanion marciana Atarnes sallei Cabirus procas Spioniades artemides Erynnis afranius Gesta invisus Timochares trifasciata Camptopleura auxo Helias phalaenoides Cycloglypha Ebrietas anacreon Theagenes dichrous Gorgythion begga Chiomara georgina Sostrata bifasciata nordica Anastrus Mylon pelopidas Potamanaxas Cogia calchas Typhedanus ampyx Tarsoctenus corytus Udranomia kikkawai Drephalys kidonoi Entheus Phanus vitreus Hyalothyrus mimicus Aguna asander Zestusa elwesi Lobocla liliana Ridens pacasa Codatractus melon Zeutus zeutus Proteides mercurius Narcosius colossus Chioides catillus Spathilepia clonius Autochton potrillo Telegonus fulgerator Cecropterus albociliatus Urbanus dorantes Thorybes pylades Autochton longipennis Polythrix Chrysoplectrum perniciosus Polygonus leo Telemiades fides Cephise aelius Dyscophellus phraxanor Euriphellus euribates Phareas coeleste Pseudonascus paulliniae Phocides lilea Salatis Bungalotis erythus Euschemon rafflesia Trapezites symmomus Toxidia doubledayi Neohesperilla xanthomera Signeta flammeata Anisynta dominula Dispar compacta Mesodina aeluropis Antipodia atralba Motasingha trimaculata Hesperilla donnysa Oreisplanus perornata Telicota colon argeus Cephrenes augiades Sabera caesina Arrhenes dschilus Potanthus Suniana sunias Ocybadistes walkeri Taractrocera papyria Hypoleucis Caenides dacela Xanthodisca astrape Artitropa comus Gamia shelleyi Zophopetes dysmephila Chondrolepis niveicornis Monza cretacea Semalea Pteroteinon laufella Hidari irava Mopala orma Caenides lota Kedestes barberae Astictopterus jama Isoteinon lamprospilus Tsitana tulbagha Gretna cylinda Fresna nyassae Paronymus nevea Teniorhinus ignita Andronymus evander Paracleros biguttulus Gorgyra Osphantes ogowena Platylesches picanini Osmodes lindseyi Pyroneura Idmon obliquans Iambrix salsala Notocrypta curvifascia Ancistroides nigrita Hyarotis adrastus Zinaida pellucida Iton watsonii Pelopidas thrax Gegenes niso Caltoris Zenonia zeno Justinia Synapte silius Corticea corticea Anthoptus epictetus Pyrrhocalles antiqua Asbolis capucinus Racta Molo mango Parphorus fartuga Saturnus metonidia Nastra lurida Vettius artona Lerodea eufala Monca telata crispinus Papias phainis Mnasilus allubita Vehilius putus Cymaenes alumna Vidius catarinae Morys compta micythus Cumbre belli Pheraeus odilia Lucida ranesus Phanes abaris Sodalia coler Paracarystus menestries Niconiades xanthaphes Mucia gulala Halotus jonaveriorum Vinius letis Callimormus radiola Virga austrinus Lento xanthina Amblyscirtes exoteria Remella rita Mnasicles hicetaon Ancyloxypha numitor Thespieus macareus Vacerra hermesia Xeniades orchamus Atrytonopsis Ochlodes sylvanoides Poanes taxiles Stinga morrisoni Pseudocopaeodes eunus Hesperia leonardus Atalopedes campestris Conga chydaea Nyctelius nyctelius Hylephila phyleus Polites themistocles Wallengrenia otho Pompeius pompeius Appia appia Quasimellana eulogius Buzyges rolla Decinea decinea Anatrytone logan Euphyes vestris Serdis viridicans Libra aligula Lindra brasus Hansa devergens Talides sinois Pyrrhopygopsis crates Tromba tromba Cobalus calvina Aides duma Thracides phidon Copaeodes aurantiaca Oarisma garita Thymelicus lineola Calpodes ethlius Saliana esperi Panoquina hecebolus Agathymus mariae Megathymus streckeri Orses cynisca Perichares philetes Pemara pugnans Plastingia naga Suastus minutus Suada swerga Erionota thrax Gangara thyrsis Zela excellens Lotongus calathus Unkana mytheca Ceratrichia clara Meza meza Pardaleodes Halpe porus Praethoressa varia Ampittia dioscorides Halpemorpha albipectus Butleria bissexguttatus Heteropterus morpheus Dardarina dardaris Piruna aea Dalla Metisella metis Carterocephalus palaemon Netrocoryne repanda Gerosis phisara Eagris tetrastigma Calleagris lacteus Tagiades flesus Daimio tethys Netrobalane canopus Abantis Odontoptilum angulata Procampta rara Darpa striata Alenia namaqua Apallaga leona Celaenorrhinus eligius Sarangesa bouvieri Eretis plistonicus Pseudocoladenia dan Mimoniades montana Jemadia hewitsonii Sarbia xanthippe Mysoria ambigua Pyrrhopyge zenodorus Yanguna cosyra Creonpyge creon Apyrrothrix araxes Elbella scylla Parelbella macleannani Passova gellias Myscelus belti Coeliades forestan Choaspes stigmata Burara aquilina Bibasis sena Badamia exclamationis Hasora khoda Pseudopontia paradoxa Gonepteryx rhamni Anteos clorinde Zerene cesonia Colias palaeno Dercas gobrias Catopsilia pomona Phoebis statira Phoebis sennae Gandaca harina Leucidia brephos Eurema mexicana Teriocolias zelia Pyrisitia proterpia Nathalis iole Kricogonia lyside Nepheronia thalassina Pareronia valeria Eroessa chiliensis Mathania leucothea Cunizza hirlanda Hesperocharis crocea Euchloe charlonia Zegris eupheme Euchloe ausonides Andrzeiowskia cardamine Hebomoia glaucippe Ixias pyrene Eronia cleodora Colotis hetaera Gideona lucasi Colotis eris Pinacopteryx eriphia Ganyra josephina Theochila maenacte Hypsochila wagenknechti Tatochila autodice Pierphulia rosea Phulia nymphula Infraphulia ilyodes Ascia monuste Pontia helice Baltia butleri Leptophobia aripa Itaballia demophile Perrhybris pamela Pieriballia viardi Talbotia nagana Pieris rapae Archonias brassolis Charonias eurytele Catasticta cerberus Eucheira socialis Neophasia menapia Pereute charops Leodonta tellane Melete lycimnia Aporia crataegi Delias belladonna Leuciacria acuta Mylothris agathina Cepora perimale Prioneris philonome Dixeia charina Belenois java Aoa affinis Saletara liberia Appias drusilla Leptosia nina Elodina angulipennis Pseudopieris nehemia Moschoneura pinthous Dismorphia spio Lieinix nemesis Enantia lina Patia orise Leptidea sinapis Takashia nana Styx infernalis Hamearis lucina Zemeros Afriodinia rutherfordii Euselasia euromus Caria plutargus Barbicornis basilis Chamaelimnas briola Dachetola azora Baeotis cf. johannae NS0038 Cartea vitula Metacharis nigrella Chalodeta chelonis Ithomeis aurantiaca Amarynthis meneria Rhetus periander Lyropteryx terpsichore Ancyluris aulestes Chorinea amazon Panara soana Isapis agyrtus Melanis aegates Themone pais Siseme aristoteles Notheme erota Riodina lycisca Pheles heliconides Syrmatia nyx Parcella amarynthina Crocozona coecias Calephelis aymaran Charis anius Detritivora ma Lasaia agesilas Emesis lucinda Sertania guttata Sarota Helicopis cupido Anteros formosus Argyrogrammana caesarion Phaenochitonia cingulus Panaropsis Pirascca sagaris Stichelia bocchoris Symmachia praxila Mesenopsis jordana Mesene croceella Echydna chaseba Echenais thelephus Calydna cea Livendula epixanthe Setabis Calospila rhesa Zelotaea phasma Pandemos pasiphae Periplacis menander Thisbe hyalina Ariconias glaphyra Lemonias stalachtioides Thisbe Juditha molpe Synargis regulus Nymphidium cf. olinda NS0358 Catocyclotis aemulius Mycastor leucarpis Theope Pseudotinea hemis Roeberella Stalachtis calliope Protonymphidia senta Harveyope tinea Zabuella castanea Zabuella tenellus Hallonympha paucipuncta Perophthalma tullius Semomesia marisa Mesophthalma idotea Mesosemia rhodia Leucochimona icare Ionotus alector Napaea heteroea Voltinia cebrenia Ithomiola nepos Hyphilaria thasus Eunogyra curupira Alesa amesis Eurybia rubeolata Lycaena alciphron Anthene emolus Pseudonacaduba aethiops Una usta Azanus mirza Nacaduba angusta Zintha hintza Castalius rosimon Caleta elna Psychonotis caelius Catochrysops panormus Zizeeria karsandra Glaucopsyche lycormas Iolana iolas Euphilotes centralis Pseudophilotes panoptes Otnjukovia tatjana Turanana endymion Philotes sonorensis Scolitantides orion Caerulea coeligena Phengaris alcon Actizera lucida Cacyreus marshalli Lampides boeticus Uranothauma falkensteini Phlyaria cyara Eicochrysops hippocrates Lycaenopsis haraldus Celastrina neglecta Jamides alecto Oraidium barberae Zizula hylax Leptotes trigemmatus Plebejus melissa Albulina loewii Polyommatus damon Polyommatus icarus Lysandra coridon Icaricia acmon Hemiargus ceraunus Echinargus huntingtoni Cyclargus ammon Eldoradina cyanea Nabokovia cuzquenha Pseudolucia andina Paralycaeides inconspicua Madeleinea cobaltana Itylos mashenka Pseudochrysops bornoi Chilades lajus Talicada nyseus Tongeia fischeri Cupido minimus Lepidochrysops dukei Euchrysops cnejus Famegana alsulus Theclinesthes miskini Pithecops corvus Jalmenus daemeli Lucia limbaria Thecla coelicolor Callipsyche behrii Hypaurotis quercus Poritia erycinoides Baliochila minima Liphyra brassolis Allotinus leogoron Miletus ancon Curetis barsine Pycina zamba Araschnia levana Mynes katharina Symbrenthia lilaea Vanessa atalanta Hypanartia dione Antanartia delius Nymphalis urticae Nymphalis comma Nymphalis polychloros Kaniska canace Colobura dirce Tigridia acesta Smyrna blomfildia Rhinopalpa polynice Kallima paralekta Catacroptera cloanthe Mallika jacksoni Kallimoides rumia Metamorpha elissa Anartia amathea Siproeta stelenes Napeocles jucunda Yoma sabina Protogoniomorpha anacardii Junonia oenone Salamis cacta Precis octavia Hypolimnas bolina Vanessula milca Euphydryas phaeton Antillea pelops Atlantea pantoni Mazia amazonica Phyciodes cocyta Tegosa claudina Telenassa teletusa Eresia eunice Janatella leucodesma Dagon pusillus Castilia castilla Anthanassa texana Ortilia liriope Phystis simois Higginsius fasciata Gnathotriche exclamationis Chlosyne janais Dymasia dymas Texola elada Poladryas arachne Melitaea cinxia Doleschallia bisaltide Historis odius Baeotus beotus Chersonesia rahria Cyrestis thyodamas Marpesia eleuchea Vila azeca Biblis hyperia Byblia anvatara Neptidopsis ophione Mesoxantha ethosea Eurytela dryope Archimestra teleboas Mestra dorcas hypermestra Laringa castelnaui Ariadne enotrea Cybdelis phaesyla Dynamine serina Pyrrhogyra crameri Polyura delphis Nica flavilla Asterope markii Temenis laothoe Peria lamis Epiphile orea Haematera pyrame Paulogramma tolima Diaethria clymena Perisama cabirnia Callicore excelsior Lucinia cadma Eunica bechina Sevenia boisduvali Myscelia capenas Catonephele numilia Nessaea obrinus Batesia hypochlora Panacea regina Ectima thecla Hamadryas februa Lelecella limenitoides Timelaea albescens Apaturopsis cleochares Eulaceura osteria Chitoria ulupi Asterocampa idyja Hestinalis divona Mimathyma schrenckii Sephisa dichroa Apatura iris Doxocopa laure Hestina mena Euripus nyctelius Amnosia decora Dichorragia nesimachus Stibochiona nicea Pseudergolis wedah Parthenos sylvia Harma theobene Cymothoe caenis Athyma selenophora Athyma daraxa Athyma sinope Moduza procris Parasarpa zayla Limenitis reducta Auzakia danava Adelpha californica Pseudacraea poggei Pseudoneptis bugandensis Euryphura chalcis Hamanumida daedalus Aterica galene Euriphene tadema Euphaedra herberti Bebearia sophus Pseudathyma sibyllina Euptera elabontas Lexias pardalis Euthalia monina Tanaecia julii Dophla evelina Bassarona dunya Catuna crithea Antherina suraka Neptis ida Lebadea martha Terinos atlita Euptoieta claudia Yramea inca Boloria aquilonaris Argynnis paphia Brenthis ino Issoria eugenia Pardopsis punctatissima Vagrans egista Phalanta phalantha Cupha prosope Vindula arsinoe Algiachroa woodfordi Cirrochroa tyche Algia fasciata Lachnoptera anticlia Eueides lybia Heliconius erato Dione vanillae Dione glycera Dryadula phaetusa Philaethria dido Podotricha telesiphe Dryas iulia Cethosia cyane Bematistes epaea Acraea encedon Actinote stratonice Acraea andromacha Aeria olena Elzunia pavonii Thyridia psidii Mechanitis lysimnia Forbestra olivencia Scada karschina Sais rosalia Tithorea harmonia Methona themisto Athyrtis mechanitis Melinaea ludovica Paititia neglecta Olyras crathis Eutresis hypereia Aremfoxia ferra Epityches eupompe Napeogenes duessa Hypothyris ninonia Hyalyris praxilla Ithomia sp. Pagyris cymothoe Placidina euryanassa Hyalenna pascua Dircenna dero Haenschia derama Episcada mira Ceratinia iolaia Pteronymia alida Callithomia alexirrhoe Godyris dircenna Mcclungia cymo Pachacutia mantura Brevioleria coenina Hypoleria sarepta Heterosais edessa Pseudoscada florula Greta annette Hypomenitis alphesiboea Greta oto Veladyris cytharista Velamysta phengites Hyposcada virginiana Oleria aegineta Oleria santineza Patricia demylus Athesis acrisione Tellervo zoilus Lycorea halia Anetia briarea Danaus plexippus Tirumala limniace Amauris ellioti Parantica aspasia Ideopsis gaura Miriamica Euploea camaralzeman Idea leuconoe Libythea celtis Libytheana terena Calinaga buddha Agrias hewitsonius Archaeoprepona demophon Anaeomorpha splendida Hypna clytemnestra Zaretis itys Siderone galanthis Polygrapha tyrianthina Fountainea ryphea Anaea troglodyta Memphis appias Consul fabius Coenophlebia archidona Charaxes castor Polyura alphius Euxanthe eurinome Palla decius Agatasa calydonia Prothoe franck Dulcedo polita Pseudohaetera hypaesia Cithaerias andromeda bandusia Haetera piera Pierella lamia Manataria hercyna Gnophodes chelys Melanitis leda Cyllogenes woolletti Torynesis magna Paralethe dendrophilus Dingana clara Tarsocera fulvina Aeropetes tulbaghia Dira clytus Elymnias casiphone Hyantis hodeva Morphopsis albertisi Zethera incerta Ethope noirei Neorina Penthema darlisa Xanthotaenia busiris Discophora necho Taenaris cyclops Taenaris schoenbergi Faunis menado Thaumantis klugius Zeuxidia dorhni Amathusia phidippus Amathuxidia amythaon Thauria aliris Stichophthalma howqua Narope cyllabarus Opoptera syme Caligo telamonius Eryphanis lycomedon Caligopsis seleucida Brassolis sophorae Penetes pamphanis Catoblepia amphirhoe Selenophanes cassiope Opsiphanes cassina Blepolenis batea Dynastor darius Dasyophthalma creusa Bia actorion Antirrhea philoctetes Caerois chorinaeus Morpho helenor Ragadia makuta Lamprolenis nitida Platypthima klossi Hypocysta adiante Nesoxenica leprea Paratisiphone lyrnessa Tisiphone abeona Oreixenica latialis Erycinidia virgo Harsiesis hygea Platypthima ornata Percnodaimon merula Argyrophenga antipodium Erebiola butleri Dodonidia helmsii Geitoneura klugii Argynnina cyrila Heteronympha merope Coenonympha pamphilus Sinonympha amoena Oressinoma sorata Argyronympha ugiensis Erites argentina Orsotriaena medus Zipaetis saitis Acrophtalmia leuce Loxerebia saxicola Coelites euptychioides Melanargia galathea Neominois ridingsii Oeneis jutta Brintesia circe Arethusana arethusa Satyrus actaea Chazara briseis Pseudochazara mamurra Karanasa pamira Berberia lambessanus Hipparchia statilinus Tetraphlebia leucoglene Paralasa styx Eugrumia koenigi Erebia parmenio Erebia oeme Cercyonis cadusia Cercyonis meadii Maniola cecilia Maniola hyperantus Maniola jurtina Calisto herophile Euptychia Callerebia polyphemus Proterebia afra Microceris patrobas Ypthima baldus Ypthimomorpha itonia Stygionympha vigilans Cassionympha cassius Pseudonympha magus Neocoenyra petersi Nelia nemyroides Punargentus lamna Punargentus chiliensis Pampasatyrus edmondsii Pampasatyrus gyrtone Auca coctei Cosmosatyrus stelligera Neomaenas monachus Elina montroli Manerebia cyclopina Diaphanos curvignathos Lopidea eremita Lymanopoda albomaculata Ianussiusa maso Steremnia umbracina Steroma modesta Rareuptychia clio Amphidecta calliomma Zischkaia pacarus Pharneuptychia innocentia Chloreuptychia catharina Paryphthimoides poltys Magneuptychia moderata Euptychoides hotchkissi Capronnieria galesus Caeruleuptychia helios Taydebis peculiaris Prenda clarissa Erichthodes antonina Pareuptychia metaleuca Neonympha areolatus Satyrotaygetis satyrina Megeuptychia monopunctata Splendeuptychia furina Archeuptychia cluena Forsterinaria boliviana Posttaygetis penelea Parataygetis lineata Pseudodebis puritana Pseudodebis valentina Harjesia oreba Taygetina banghaasi Coeruleotaygetis peribaea Taygetis virgilia Hermeuptychia harmonia Godartiana muscosa Pindis squamistriga Cissia penelope Moneuptychia itapeva Palaeonympha opalina Megisto cymela Atlanteuptychia ernestina Paramacera xicaque Cyllopsis pertepida Cheimas opalinus Corades enyo Pseudomaniola phaselis Apexacuta astoreth Thiemeia phoronea Oxeoschistus leucospilos Lasiophila cirta Mygona irmina Proboscis propylea Pronophila thelebe Junea dorinda Foetterleia schreineri Eteona tisiphone Steromapedaliodes albonotata Steromapedaliodes empetrus Panyapedaliodes drymaea Pedaliodes Praepedaliodes phanias Punapedaliodes flavopunctata Parapedaliodes parepa Rhaphicera dumicola Lethe minerva Enodia anthedon Satyrodes eurydice Aphysoneura pigmentaria Ninguta schrenckii Mycalesis orseis Mydosama maianeas Heteropsis obscura Lohora imitatrix Hallelesis halyma Bicyclus anynana Neope bremeri Lopinga achine Chonala miyatai Tatinga tibetana Lasiommata megera Pararge aegeria Esperarge roxelana Allancastria cerisyi Zerynthia rumina Bhutanitis mansfieldi Sericinus montela Archon apollinus Luehdorfia japonica Hypermnestra helios Parnassius phoebus Lamproptera meges Graphium agamemnon Mimoides branchus Protographium marcellus Eurytides serville Iphiclides podalirius Euryades duponchelii Losaria neptunus Ornithoptera euphorion Troides helena Cressida cressida Parides iphidamas Pharmacophagus antenor Battus philenor Meandrusa payeni Papilio glaucus Baronia brevicornis
0 30 60 90 108 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: