Skip to main content
Zootermopsis nevadensis Cryptotermes secundus Frankliniella occidentalis Apis mellifera Ooceraea biroi Cyphomyrmex costatus Trachymyrmex zeteki Atta cephalotes Acromyrmex echinatior Polistes dominula Oryctes borbonicus Tribolium castaneum Dendroctonus ponderosae Xyleborus glabratus Euwallacea Leptinotarsa decemlineata
0 100 200 300 392 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: