Skip to main content
Automolus lammi Automolus leucophthalmus Automolus paraensis Automolus infuscatus infuscatus Automolus infuscatus badius Automolus ochrolaemus ochrolaemus Automolus ochrolaemus turdinus Automolus ochrolaemus pallidigularis Automolus ochrolaemus hypophaeus Automolus rufipileatus
0 1.97 3.95 6 8 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: