Skip to main content
Xyleborus affinis Xyleborus volvulus Xyleborus alluaudi Xyleborus perforans Xyleborus ferrugineus
0 2.96 6 9 12 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: