Skip to main content
Leishmania turanica Leishmania arabica Leishmania gerbilli Leishmania major Leishmania tropica Leishmania aethiopica Leishmania infantum Leishmania donovani Leishmania mexicana Leishmania pifanoi Leishmania adleri Leishmania shawi Leishmania guyanensis Leishmania panamensis Leishmania braziliensis Leishmania naiffi Leishmania lainsoni Leishmania enriettii Leishmania deanei Leishmania hertigi Endotrypanum schaudinni Crithidia
0 20 40 60 80 96 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: