Skip to main content
Clausia aprica Clausia agideliensis Clausia kasakhorum Clausia trichosepala Dontostemon elegans Dontostemon senilis Dontostemon crassifolius Dontostemon gubanovii Dontostemon intermedius Dontostemon dentatus Dontostemon micranthus Dontostemon hispidus Dontostemon glandulosus Dimorphostemon sergievskianus Dontostemon pinnatifidus Dontostemon integrifolius Dontostemon perennis Hesperis sibirica Hesperis matronalis
0 5 10 16 21 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: