Skip to main content
Thymallus grubii Thymallus yaluensis Thymallus arcticus Thymallus pallasii Thymallus brevirostris Thymallus thymallus Thymallus tugarinae Coregonus lavaretus Coregonus oxyrinchus Coregonus clupeaformis Coregonus nasus Stenodus leucichthys Prosopium williamsoni Brachymystax lenok Brachymystax tumensis Hucho bleekeri Hucho taimen Salmo salar Salmo trutta Salvelinus malma Salvelinus alpinus Salvelinus curilus Salvelinus leucomaenis Salvelinus fontinalis Oncorhynchus tshawytscha Oncorhynchus kisutch Oncorhynchus mykiss Oncorhynchus clarkii Oncorhynchus keta Oncorhynchus gorbuscha Oncorhynchus nerka Oncorhynchus masou Parahucho perryi
Tree is not drawn to scale due to some nodes not having time estimates denotes timed nodes (click a timed node to view time)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: