Skip to main content
Nymphes myrmeleonoides Myiodactylus osmyloides Libelloides macaronius Ascalohybris subjacens Neomelambrotus molestus Melambrotus papio Ascaloptynx appendiculata Palpares libelluloides Palpares libelloides Distoleon tetragrammicus Creoleon africanus Distoleon annulatus Brachynemurus abdominalis Brachynemurus hubbardii Brachynemurus sackeni Scotoleon yavapai Epacanthaclisis banksi Myrmeleon carolinus Myrmeleon crudelis Myrmeleon obscurus Myrmeleon caliginosus Myrmeleon hyalinus Myrmeleon sp. A AS-2013 Myrmeleon mariaemathildae Myrmeleon inconspicuus Myrmeleon immanis Myrmeleon bore Myrmeleon immaculatus Megistoleon ritsemae Hagenomyia tristis Myrmeleon alcestris Myrmeleon quinquemaculatus Myrmeleon fasciatus Myrmeleon alternans Myrmeleon lethifer Myrmeleon formicarius Myrmeleon cf. noacki AS-2013 Myrmeleon punicanus Myrmeleon gerlindae Myrmeleon sp. Euroleon nostras Nesoleon boschimanus Solter liber Centroclisis brachygaster Stilbopteryx costalis
0 50 100 150 200 213 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: