Skip to main content
Aglyptodactylus inguinalis Aglyptodactylus madagascariensis Laliostoma labrosum Blommersia wittei Mantidactylus sp. ZSM 652 2000 Blommersia blommersae Blommersia sarotra Guibemantis albolineatus Guibemantis methueni Guibemantis liber Guibemantis depressiceps Guibemantis tornieri Mantella laevigata Mantella expectata Mantella milotympanum Mantella madagascariensis Mantella bernhardi Wakea madinika Spinomantis aglavei Spinomantis peraccae Spinomantis bertini Gephyromantis asper Gephyromantis tahotra Gephyromantis boulengeri Gephyromantis pseudoasper Gephyromantis striatus Gephyromantis klemmeri Gephyromantis sculpturatus Gephyromantis redimitus Mantidactylus argenteus Mantidactylus femoralis Mantidactylus opiparis Mantidactylus lugubris Mantidactylus grandidieri Boehmantis microtympanum Tsingymantis antitra Boophis picturatus Boophis aff. picturatus CH-2018 Boophis piperatus Boophis miniatus Boophis arcanus Boophis feonnyala Boophis narinsi Boophis majori Boophis lilianae Boophis ulftunni Boophis baetkei Boophis haematopus Boophis pyrrhus Boophis rhodoscelis Boophis andrangoloaka Boophis microtympanum Boophis sp. Ca33 Boophis laurenti Boophis williamsi Boophis bottae Boophis ankarafensis Boophis rappiodes Boophis tasymena Boophis erythrodactylus Boophis viridis Boophis sibilans Boophis albipunctatus Boophis luciae Boophis boppa Boophis miadana Boophis ankaratra Boophis schuboeae Boophis haingana Boophis septentrionalis Boophis andreonei Boophis sandrae Boophis aff. elenae MV-2006 Boophis anjanaharibeensis Boophis sp. 21 MV-2009 Boophis elenae Boophis jaegeri Boophis sp. 24 MV-2009 Boophis luteus Boophis tampoka Boophis englaenderi Boophis andohahela Boophis blommersae Boophis vittatus Boophis sp. 53 MV-2013 Boophis marojezensis Boophis sp. 25 MV-2009 Boophis sp. 26 MV-2009 Boophis sp. 52 MV-2013 Boophis sp. 55 MV-2013 Boophis sp. Ca51 Boophis liami Boophis aff. mandraka North Boophis sp. Ca38 Boophis mandraka Boophis sp. 47 MV-2013 Boophis sp. 49 MV-2013 Boophis sp. 50 MV-2013 Boophis sp. 28 MV-2009 Boophis sambirano Boophis sp. 54 MV-2013 Boophis solomaso Boophis aff. reticulatus MV-2005 Boophis sp. 7 MV-2009 Boophis rufioculis Boophis axelmeyeri Boophis sp. 41 MV-2009 Boophis burgeri Boophis reticulatus Boophis sp. 40 MV-2009 Boophis cf. boehmei PSG-2010 Boophis boehmei Boophis fayi Boophis quasiboehmei Boophis popi Boophis entingae Boophis brachychir Boophis goudotii Boophis obscurus Boophis sp. Ca42 Boophis roseipalmatus Boophis madagascariensis Boophis spinophis Boophis periegetes Boophis tsilomaro Boophis occidentalis Boophis albilabris Boophis praedictus Boophis idae Boophis guibei Boophis calcaratus Boophis lichenoides Boophis pauliani Boophis tephraeomystax Boophis doulioti Boophis sp. Ca01 Boophis xerophilus Boophis opisthodon Rhacophorus schlegelii Rhacophorus dennysi Polypedates megacephalus Buergeria buergeri
0 20 40 60 64 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: